Přihlášení

Statistiky

 

TOPlist

 

Název pozice: Supervizor

Jméno: Ing. Jaroslav Glier

Pracovní náplň: Koordinace projektu a statutární dohled. Supervizor vytváří z pozice statutárního zástupce podmínky pro realizaci projektu v prostředí školy. Organizačně se spolupodílí na termínové a prostorové sladěnosti zaměstnanců školy začleněných do projektu v souladu s běžným zajištěním činnosti školy. Spolupodílí se na vytváření prostorových podmínek pro činnost projektu. Předpoklad realizace seminářů, kurzů a školení v prostorách domácí střední školy. Spolupracuje s manažerem projektu na realizaci klíčové aktivity č.1 - navázání spolupráce s vhodnými podnikatelskými subjekty a základními školami v regionu.

 

Název pozice: Manažer projektu

Jméno: Ing. Vilém Závodný

Pracovní náplň: Vedení projektu, koordinace práce, dohled na plnění harmonogramu, příprava a realizace nákupů techniky, sledování rozpočtu, uzavírání pracovních smluv, kontrola jejich plnění, psaní monitorovacích zpráv. Nese celkovou zodpovědnost za projekt, za dodržování harmonogramu aktivit za výsledky, výstupy, naplňování indikátorů, kooordinuje schůzky partnerů a realizátora, dohlíží na finanční rámec projektu, zodpovídá za monitoring, zabezpečuje publicitu projektu, zabezpečuje sledování kvality projektu, sleduje rizika a odpovídá za jejich eliminaci, je zodpovědný za administrativní bezchybnost fungování projektu. Podíl na všech klíčových aktivitách projektu. Konkrétně se podílí na řízení "Garanta oborových předmětů" a "Technika ICT"., koordinuje jejich činnost a zodpovídá za plnění monitorovacích indikátorů. Přímo organizuje klíčovou aktivitu č.1 - navázání spolupráce s podnikatelskými subjekty v praxi a se základními školami v regionu.

 

Název pozice: Administrativní pracovník

Jméno: Václav Nešpor

Pracovní náplň: Vedení administrativy projektu, technická příprava smluv, hlášení, distribuce materiálů. Podílí se na organizačním zajištění odborných kurzů a seminářů, workshopů a exkurzí jak pro žáky základních, tak pro žáky střední školy KA č.5 a 8. Zabezpečuje formální náležitosti lektorů a specialistů, ubytování a stravování. Podílí se na přípravě prostoru a materiálním zabezpečení těchto akcí KA č. 3 a 4. Ve spolupráci se specialistou ICT připravuje materiálové výstupy metodik a výukových modulů (žákovských projektů) - vypálení na CD a vytištění jednoho výtisku pro archivaci. Vede pravidelné záznamy z porad a zajišťuje archivaci všech dokumentů vyplývajících z projektu.

 

Název pozice: Finanční manažer projektu

Jméno: Ing. Hanka Pfefferová

Pracovní náplň: Koordinace rozpočtu, příprava podkladů pro nákup techniky. Ověřuje formální správnost dokladů a předkládá k věcné kontrole manažerovi projektu. Spravuje a má hmotnou odpovědnost za pokladnu projektu. Připravuje veškeré podklady pro vynaložené finanční prostředky. Podílí se na všech klíčových aktivitách projektu. Připravuje formální podklady pro výběrová řízení. Zpracovává finanční a ekonomickou část monitorovací zprávy.

 

Název pozice: Garant oborových projektů

Jméno: Ing. Rostislav Opletal

Pracovní náplň: Řídí po odborné stránce "Koordinátory projektových týmů" . Spolupodílí se s koordinátory na KA č.1 navázání spolupráce s podniky a firmami z praxe. Kontroluje a ve spolupráci s partnery projektu zabezpečuje odbornou a věcnou správnost jednotlivých projektů. Absolvuje školení pro tvorbu projektů a spolu s manažerem projektu se podílí na organizaci a odborném řízení odborných seminářů pro projektové týmy a účastníky projektu. Podílí se na organizaci a připravě závěrečné přehlídky projektů. Přímo se podílí na realizaci klíčové aktivity č.3 "Vytvoření vzorových materiálů a postupů pro realizaci studentských projektů" spolu s koordinátory projektových týmů. Podílí se na klíčové aktivitě č.4 "Příprava a vyškolení projektových týmů" a na klíčové aktivitě č. 5 "Realizace studentských projektů". Sleduje naplňování monitorovacích indikátorů. Spolupracuje na realizaci klíčové aktivity č.7 "Prezentace projektů a jejich veřejná obhajoba". Podílí se na KA č.8 spolupráce se základními školami. 

 

Název pozice: Technik ICT

Jméno: Jaromír Popovský

Pracovní náplň: Podpora projektů v oblasti ICT, pomoc při implementaci techniky. Podílí se na realizaci klíčové aktivity č.1 "Navázání spolupráce s vhodnými podnikatelkými subjekty" a to především na výstupu KA - zpracování databáze podnikatelských subjektů. Databáze je vytvořena s využitím jazyka SQL a umístěna na serveru školy. Do vytvořené databáze jsou vkládána data řídícím týmem projektu. Zodpovídá za výpočetní techniku pro KA č.5 - Realizace studentských projektů. Příprava výpočetní techniky pro jednotlivé týmy a řešení případných problémů. Spolupracuje na řešení náročnějších úloh v souvislosti s ukládání materiálů projektových týmů do systému LMS. Zodpovídá za internetové stránky projektu a pravidelně je aktualizuje. Podílí se po technické stránce na klíčové aktivitě č.7 - Prezentace projektů, veletrh projektů a jejich veřejná obhajoba, především přípravou techniky.

 

Název pozice: Manažer pro publicitu

Jméno: Ing. Ilona Galanidisová

 
Powered by Joomla!®.